Gå til indhold

Destination Limfjorden's Data Protection Notice

-

Vi gennemgår følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige
 2. Kontaktoplysninger på dataansvarlige
 3. Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfra vi indsamler dem, til hvilke formål vi indsamler dem, og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Modtagere af personoplysninger
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Sikkerhed
 8. Ændringer til denne information

 

1. Vi er den dataansvarlige

Denne Data Protection Notice har til formål at oplyse dig om, hvordan Destination Limfjorden behandler de personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi har indsamlet i forbindelse med formålene angivet under pkt. 3., når du agerer som henholdsvis i) jobansøger, ii) bruger af hjemmesiden, iii) modtager af nyhedsbreve, iv) samarbejdspartner og leverandør, v) deltager på kendskabs- og presseture, vi) deltager på messer, workshops, i projekter og partnerarrangementer, vii) deltager i markedsanalyser, viii) eller deltager i konkurrencer.

Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Data Protection Notice samt den lovgivning, vi er underlagt, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ('Databeskyttelsesforordningen') samt lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen ('Databeskyttelsesloven') samt anden lovgivning, der supplerer disse regler.

Destination Limfjorden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Destination Limfjorden
Holgersgade 1
7900 Nykøbing Mors
CVR-nr. 41334509
Telefon: (+45) 2045 6117
Mail: info@destinationlimfjorden.dk  

 

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlige

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kontakt vores dataansvarlige på:

 

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfra vi indsamler dem, til hvilke formål vi indsamler dem, og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger alvorligt og forsøger derfor at have størst mulig gennemsigtighed om vores indsamling og behandling af personoplysninger. Når vi behandler personoplysninger om dig, skal du vide, hvilke oplysninger vi behandler samt til hvilke formål – og det vil vi uddybe i det følgende:

Jobansøgere 
Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder rekrutteringsbureauer, dine referencer og offentligt tilgængelige kilder. Hvis vi indhenter referencer, sker det efter forudgående samtykke fra dig.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, herunder de sociale medier. Når vi i visse tilfælde anmoder dig om at gennemføre en kvalifikations- og/eller personlighedstest, behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere dine kvalifikationer, kompetencer og personlighed i forhold til den konkrete stilling.

Formålet med behandlingen er som led i vores ansættelsesprocedure at ansætte medarbejdere, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, artikel 6, stk. 1, litra c og f og artikel 6, stk. 1, litra a. Der  Efter indhentelse af dit samtykke kan vi indsamle oplysninger om dig fra referencer, herunder blandt andet oplysninger om din arbejdserfaring og kompetencer.

Formålet med behandlingen er som led i vores virke at ansætte medarbejdere, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, samt for at kunne dokumentere, at du har givet samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Når du sender din ansøgning med bilag, herunder CV, portrætfoto, anbefalinger, eksamensbeviser og eventuelle testresultater, behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere din egnethed til stillingen, herunder om vi vil tilbyde dig en samtale og i givet fald en stilling.

Formålet med behandlingen er som led i vores virke at ansætte medarbejdere og at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og e.

Brugere af hjemmesiden

Når du besøger Destination Limfjordens hjemmesider (www.destinationlimfjorden.dk, www.destinationlimfjorden.com og www.destinationlimfjorden.de) indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, herunder f.eks. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, tekniske data om dit udstyr og din browseradfærd samt andre informationer om din computer.

Oplysningerne indsamler vi ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, herunder udarbejde statistikker. 

Når du kontakter os via vores kontaktoplysninger på hjemmesiden, kan vi behandle oplysninger om dit navn, e-mail adresse samt de oplysninger du derudover måtte vælge at sende til os i forbindelse med din henvendelse. Formålet er at kunne besvare din henvendelse. 


Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi må bruge disse informationer:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Virksomhed

Vi, Destination Limfjorden, bruger MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. MailChimp er et amerikansk firma, og derfor opbevares de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med nyhedsbrevet, i USA.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen via link nederst i nyhedsbrevet. Herefter vil du blive komplet slettet fra systemet.
Destination Limfjorden og MailChimp har indgået en databehandleraftale, der sikrer at dine data bliver opbevaret i overensstemmelse med  Schrems II dommen af juli 2020 og er sikret jf. EU-standarder.

Samarbejdspartnere og leverandører 

Når du som kontaktperson for en af vores leverandører eller samarbejdspartnere kommunikerer med os, eller indgår aftaler med os på vegne af den virksomhed, organisation eller myndighed du repræsenterer, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads og stilling.

Formålet er at kunne kommunikere med dig og den virksomhed, organisation eller myndighed du repræsenterer samt at varetage Destination Limfjordens arbejde med at markedsføre Limfjordslandet som turistdestination i henhold udførelsen af den opgave som Destination Limfjorden er pålagt af de tre kommuner i Morsø kommune, Skive kommune og Struer kommune.

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder f.eks. din arbejdsgiver samt dine kollegaer.

Dine oplysninger vil blive behandlet på baggrund af GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b og f. 

 

Deltagere på kendskabs- og presseture

Når du som turoperatør, rejseagent, journalist, influencer eller anden repræsentant deltager i kendskabs- og presseture, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, køn, civilstatus, nationalitet, fødselsdato, pasnummer, oplysninger om nærmeste pårørende, links til dine profiler på de sociale medier samt særlige præferencer og behov i forhold til kost. I særlige tilfælde kan vi også indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af allergier og sygdomme. 

Formålet er at kunne kommunikere med dig og tilrettelægge et skræddersyet program til dig i forbindelse med din kendskab- eller pressetur, herunder træffe de fornødne rejseforanstaltninger og forholdsregler samt at varetage Destination Limfjordens arbejde med at markedsføre destinationen i henhold til Destination Limfjordens opgaver.

Vi indsamler og behandler alene helbredsoplysninger samt andre typer af særlige kategorier af personoplysninger, hvis vi vurderer, det er relevant og sagligt i relation til det specifikke program, der tilrettelægges for dig, og hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a. 

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig, herunder når vi kommunikerer med dig samt når du udfylder én af vores formularer/skemaer til brug for din forestående kendskabs- eller pressetur. Vi kan dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores samarbejdspartnere og leverandører, samt fra artikler og andre offentliggjorte medier. 

Dine oplysninger vil blive behandlet på baggrund af GDPRs artikel 6, stk. 1, litra f. 

Deltagere i projekter som finansieres via løndokumentation

Når du som projektdeltager i f.eks. strukturfondsprojekter, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, CPR-nr., lønsats og tidsforbrug i projektet. 
Formålet er at kunne dokumentere deltagelse i projektet og værdien af din deltagelse over for bevillingsgiver, målt som timer * lønsats. 
Vi indsamler og behandler alene personoplysningerne, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR artikel 6 og Databeskyttelseslovens § 11.

Vi vil indsamle oplysningerne direkte fra dig eller din arbejdsgiver, herunder når vi kommunikerer med dig samt når du udfylder én af vores formularer/skemaer til brug for dokumentation. 
Oplysninger kan videregives til: Erhvervsstyrelsen, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond § 16, stk. 6, nr. 6.
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 125, stk. 4, litra a, og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.  
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 bilag I. 
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.  
 • Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11.


Deltagere på messer, workshops og partnerarrangementer

Når du deltager på messer, workshops og partnerarrangementer, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed og titel og situationsbilleder hvor du kan indgå. I særlige tilfælde kan vi også indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af allergier.

Formålet er at kunne kommunikere med dig samt at varetage Destination Limfjordens arbejde med at markedsføre Limfjordslandet som turistdestination i henhold udførelsen af den opgave som Destination Limfjorden er pålagt af de tre kommuner; Morsø kommune, Skive kommune og Struer kommune.

Som led i Destination Limfjordens arbejde med at markedsføre Limfjordslandet som turistdestination, fotograferer Destination Limfjorden lejlighedsvist situationsbilleder af messer, workshops og partnerarrangementer, hvor du som deltager kan indgå. I tilfælde af fotografering, vil du blive gjort opmærksom på dette af de synligt opsatte skilte ved arrangementet. Du kan altid frabede dig at blive fotografereret, ved enten at rette henvendelse til fotografen eller Destination Limfjordens stand.

Vi indsamler og behandler alene helbredsoplysninger, hvis vi vurderer, det er relevant og sagligt i relation til din deltagelse, og hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.

Personoplysningerne om de pågældende personer vil behandles på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f. 

Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig, herunder når vi kommunikerer med dig, når du giver os dit visitkort, samt når du tilmelder dig messer, workshops eller partnerarrangementer.

Deltagere i markedsanalyser

Når du som kontaktperson eller repræsentant for en virksomhed eller organisation deltager og afgiver svar i markedsanalyser eller tilfredsundersøgelser kan vi indsamle og behandle dit navn, e-mailadresse samt dine svar afgivet i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, herunder blandt andet oplysninger om virksomhedens/organisationens tilfredshed med Destination Limfjordens aktiviteter og arrangementer.

Formålet er at indsamle information om virksomhedens/organisationens gennemførelse af kurser og konferencer samt forbruget på disse og for at kunne måle tilfredsheden med vores aktiviteter og arrangementer med henblik på at kunne varetage Destination Limfjordens arbejde.

Oplysningerne om dit navn samt e-mailadresse indsamler vi i de fleste tilfælde fra andre turismeorganisationer. Vi kan dog også selv have dine kontaktoplysninger liggende fra tidligere relevant kommunikation, herunder hvis den virksomhed eller partner som du arbejder for, er samarbejdspartner eller leverandør til Destination Limfjorden.

Personoplysningerne om de pågældende personer vil behandles på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f. 

Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Formålet er for at kunne kommunikere med dig og med henblik på at kunne varetage Destination Limfjordens arbejde med at markedsføre Limfjordslandet som turistdestination i henhold udførelsen af den opgave som Destination Limfjorden er pålagt af de tre kommuner; Morsø kommune, Skive kommune og Struer kommune.

Oplysningerne indsamler vi i de fleste tilfælde direkte fra dig i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen.

Personoplysningerne om de pågældende personer vil behandles på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler oplysninger på vegne af Destination Limfjorden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28. Denne pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til offentlige myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse eller er nødvendigt for at udføre den opgave, Destination Limfjorden har fået pålagt.

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger uden for EU/EØS til modtagere, der ikke nødvendigvis har samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, som findes inden for EU/EØS-landene. Vi vil i så fald informere dig om de fornødne eller passende garantier, og hvor du kan finde dem eller få dem udleveret.

I det følgende vil vi uddybe hver af de persongrupper vi behandler oplysninger om:

Jobansøgere

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores leverandører af e-rekrutteringssystem, udbydere af personlighedsanalyser samt vores hostingleverandører i det omfang, vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Brugere af hjemmesiden

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer og hosting af hjemmesiden samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Google Tag Manager v/Google LLC, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC).

Samarbejdspartnere og leverandører

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.
Dine personoplysninger kan endvidere videregives til andre eksterne samarbejdspartnere eller leverandører, i det omfang det er nødvendigt.

Deltagere på kendskabs- og presseture

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.
Dine personoplysninger kan endvidere videregives til eksterne samarbejdspartnere, herunder destinationspartnere, rejsearrangører, hoteller og restauranter i det omfang det er nødvendigt, for at kunne tilrettelægge og gennemføre den tur, du skal deltage i. Vi videregiver alene særlige kategorier af oplysninger, herunder blandt andet oplysninger om allergier og sygdomme, til vores samarbejdspartnere, hvis du har givet os udtrykkeligt samtykke hertil.


Deltagere på messer, workshops og partnerarrangementer

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.
Dine personoplysninger kan endvidere videregives til eksterne samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt for at kunne tilrettelægge og gennemføre den messe, workshop eller partnerarrangement du skal deltage i. Vi videregiver alene særlige kategorier af oplysninger, herunder blandt andet oplysninger om allergier, til vores samarbejdspartnere, hvis du har givet os udtrykkeligt samtykke hertil.
Dine personoplysninger kan endvidere videregives til andre deltagere til arrangementet i form af en deltagerliste, som omfatter navn og virksomhed på deltagerne.

Gæster hos Destination Limfjorden

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

Deltagere i markedsanalyser

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer, og analyseinstitutter.
I visse tilfælde offentliggør vi resultaterne af vores analyser og undersøgelser. Publiceringen vil i så fald ske på aggregeret niveau, hvilket betyder, at oplysningerne ikke længere er personhenførbare.

Deltagere i konkurrencer

Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer.

I visse lande vil dine personoplysninger blive delt med eksterne parter, herunder notarer og advokater i henhold til lokal lovgivning. Oplysninger herom vil være tilgængelige i konkurrencebetingelserne.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.
Særlige lovregler, herunder i f.eks. arkivlovgivningen, forældelses- og bogføringsloven mv., kan medføre, at vi har en ret eller pligt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Vi forbeholder os derudover retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet nedenfor, hvis vi vurderer, at det vil være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

I det følgende vil vi oplyse separat for hver af de persongrupper, vi behandler oplysninger om.

Jobansøgere

Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der ikke bliver tilbudt ansættelse, slettes senest 6 måneder efter ansøgningsrunden er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode.

Uopfordrede ansøgninger, der ikke indgår i en aktuel ansættelsesproces, slettes senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller vi er retligt forpligtet til at gemme ansøgningen.

Deltagere i projekter som finansieres via løndokumentation

Dine personoplysninger slettes i forbindelse med, at samarbejdet med vores samarbejdspartner eller leverandør ophører, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

I EU strukturfondsprojekter og lignende er vi forpligt til at gemme dokumentation i 5 år af hensyn til efterfølgende kontrolforanstaltninger. Dine oplysninger slettes derfor først 5 år efter projektafslutning.

Brugere af hjemmesiden

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af Destination Limfjordens hjemmeside slettes når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med generelle henvendelser slettes løbende som de bliver besvaret, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme henvendelsen.

Modtagere af nyhedsbreve

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne. Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke to år efter, du har trukket det tilbage.

Samarbejdspartnere og leverandører

Dine personoplysninger slettes i forbindelse med, at samarbejdet med vores samarbejdspartner eller leverandør ophører, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere på kendskabs- og presseture

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af kendskabsture slettes senest 3 måneder efter turen er afholdt, medmindre vi er underlagt en retlig forpligtelse til at gemme oplysningerne. Særlige kategorier af personoplysninger som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes senest på det tidspunkt, hvor der ikke længere er brug for oplysningen, eller når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere på messer, workshops og partnerarrangementer

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din deltagelse i messer, workshops eller partnerarrangementer slettes som udgangspunkt senest 3 måneder efter arrangementet, medmindre vi er underlagt en retlig forpligtelse til at gemme oplysningerne. Billedmateriale fra arrangementet kan være opbevaret i op til et år efter afholdt arrangement, til brug for markedsføring af lignende arrangementer. Kontaktoplysninger af samarbejdspartnere opbevares i op til 2 år efter arrangementets afholdelse af hensyn til administrative formål. Særlige kategorier af personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes senest på det tidspunkt, hvor der ikke længere er brug for, eller når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Gæster hos Destination Limfjorden

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af vores netværk slettes automatisk en måned efter de er indsamlet, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere i markedsanalyser

Dine personoplysninger slettes eller gøres aggregerede, dvs. anonyme, umiddelbart efter vi har gennemført vores markedsanalyse, medmindre andet fremgår i forbindelse med den konkrete undersøgelse eller vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere i konkurrencer

Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen slettes senest 3 måneder efter vinderen er trukket. I visse lande vil det være nødvendigt at gemme oplysningerne i en længere periode i henhold til lokal lovgivning. Oplysninger herom vil være tilgængelige i konkurrencebetingelserne.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af disse oplysninger oplyser vi dig nedenfor om dine rettigheder.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@destinationlimfjorden.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette gælder f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder forvaltningsloven eller arkiveringsloven, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@destinationlimfjorden.dk 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Destination Limfjordens behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon (+45) 33 19 32 00.

 

7. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

8. Ændringer til denne information

Såfremt vi foretager ændringer, vil den nyeste version til enhver tid ligge tilgængelig på www.destinationlimfjorden.dk.

    
 

Få mere inspiration her:

Destination Limfjorden © 2023
Danish