Lyby Strand

Destination Limfjordens pressebilleder

Foto: Thomas Køser

Her kan du downloade billeder til markedsføring af Destination Limfjorden som en rejsedestination. Læs mere nedenfor omkring vilkårene for brug af billederne.

Destination Limfjorden dækker områderne Morsø, Skive og Struer Kommuner. 

Vilkår for brug af pressebilleder

  • Se vilkår for brug af pressebilleder fra Destination Limfjordens Medie Center (https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter) nedenfor.
  • Unten Sehen Sie die Nutzungsbedingungen für Material von Destination Limfjorden Media Center
  • See terms of usage on Destination Limfjordens Media Center further below

 

Dansk version:

Destination Limfjordens vilkår for brug af billeder fra https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter:

Hermed overdrages vederlagsfrit en ikke eksklusiv brugsret til materialet.

Billederne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Destination Limfjorden som rejsedestination, herunder markedsføring i ethvert fysisk, audiovisuelt og/eller digitalt medie (såsom i trykte magasiner, på hjemmesider og sociale medier, samt på TV, Destination Limfjordens mediecenter og VisitDenmarks mediecenter) i Danmark såvel som i udlandet.

Brugsretten til billedmaterialet fra Destination Limfjordens Medie Center (https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter) må ikke videreoverdrages til tredjemand.
Billedmaterialet må kun beskæres og bearbejdes under iagttagelse af fotografens droit moral rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 3. Fotografens navn skal som udgangspunkt altid angives i forbindelse med brug af det enkelte billede (eller i kolofonen).

I tilfælde, hvor det ikke er teknisk og æstetisk muligt eller i tilfælde, hvor det ikke er sædvanligt at angive fotografens navn, er der dog ikke forpligtelse til at angive fotografens navn.

Billedmaterialet må ikke anvendes på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt et billede anvendes på produkter, som sælges med fortjeneste for øje (bl.a. plakater, postkort, kort, spil, nøgleringe og lign.).

Såfremt billedmaterialet indeholder afbildninger af kunstværker eller andre ophavsretlige beskyttede værker, skal kunstnerens eller andre rettighedshaveres skriftlige samtykke til brug af billedmaterialet indhentes.
Såfremt nærværende vilkår ikke overholdes, kan Destination Limfjorden (ejer af Medie Centeret, https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter) gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende - herunder fremsætte erstatningskrav - og brugsretten til billedmaterialet vil, efter forudgående påkrav, ophøre med øjeblikkelig virkning.

Destination Limfjorden kan til enhver tid gøre sine rettigheder gældende og kan til enhver tid - også i tilfælde, hvor der ikke foreligger misligholdelse eller krænkelse - med rimeligt varsel tilbagekalde brugsretten, uden at der kan fremsættes krav af nogen art i forbindelse hermed over for Destination Limfjorden.

Destination Limfjorden forbeholder sig at videreføre eventuelle krav, der måtte blive rejst mod Destination Limfjorden af en eller flere fotografer, som følge af tilsidesættelse af nærværende vilkår, herunder krænkelse af en eller flere fotografers ophavsrettigheder.

Enhver tvist vedrørende forståelsen af nærværende vilkår skal afgøres ved anvendelse af dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Brugsretten til billedmaterialet er betinget af, at ovennævnte vilkår tiltrædes.

 

__________

 


Deutsch, Destination Limfjorden

Nutzungsbedingungen für Material von https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter

Hiermit erteilen wir ein kostenloses, nicht-exklusives Nutzungsrecht für das Material.

Das Material darf nur in Verbindung mit der Vermarktung von Destination Limfjorden als Reiseziel genutzt werden, inkl. der Vermarktung in allen schriftlichen Medien in Dänemark wie im Ausland (z.B. Werbematerial, Prospekte, Magazine, Zeitungen), in allen elektronischen und digitalen Medien und im Internet.

Das Nutzungsrecht für das Material von https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter darf nicht an Dritte übertragen werden.

Das Material darf nur unter Beachtung des Urheberrechtes des Fotografen gemäß § 3 des dänischen Urheberrechtsgesetzes beschnitten und bearbeitet werden.

Als Ausgangspunkt ist bei jedem angewandten Bild (oder im Impressum) der Name des Fotografen immer anzugeben. In Fällen, wo dies technisch oder ästhetisch nicht möglich ist, oder in Fällen, wo die Angabe des Fotografennamen nicht üblich ist, entfällt diese Verpflichtung jedoch.

Das Material darf nicht in verletzender Weise oder in einem verletzenden Zusammenhang genutzt werden. Z.B. wird es als verletzend betrachtet, wenn ein Bild bei Produkten, die mit Gewinn verkauft werden, angewendet wird (u.a. Plakate, Postkarten, Karten, Spiele, Schlüsselringe u.ä.)

Falls das Material Abbildungen von Kunstwerken oder anderen urheberrechtlich geschützten Werken enthält, ist die schriftliche Genehmigung des Künstlers bzw. anderer Rechtinhaber für die Nutzung des Materials einzuholen.

Falls die vorliegenden Bedingungen nicht befolgt werden, ist Destination Limfjorden (Eigentümer von https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter) in jeder Weise befugt, eine Verletzung geltend zu machen - hierunter Entschädigungsanspruch zu erheben - und das Nutzungsrecht für das Material erlischt, nach vorheriger Mahnung, mit sofortiger Wirkung.

Destination Limfjorden kann zu jeder Zeit seine Rechte geltend machen und mit angemessener Frist das Nutzungsrecht widerrufen - auch in Fällen, wo keine Verletzung vorliegt - und Ansprüche können in dieser Verbindung gegen Destination Limfjorden nicht erhoben werden.

Destination Limfjorden behält sich vor, eventuelle Ansprüche zu übertragen, die wegen Nichtbeachtung der vorliegenden Bedingungen, hierunter Verletzung der Urheberrechte von einem oder mehreren Fotografen, von diesen Fotografen gegen Destination Limfjorden erhoben werden.

Jede Streitigkeit über die Auslegung der vorliegenden Bedingungen ist nach dänischem Gesetz zu regeln, wobei das See- und Handelsgericht in Kopenhagen als Gerichtsstand zuständig ist.
Das Nutzungsrecht für das Material ist dadurch bedingt, dass die obigen Bedingungen akzeptiert werden.

 

__________

 

 

English version

Destination Limfjordens terms of usage on https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter. Here you find the conditions for use of material from https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter

We hereby grant a gratuitous non-exclusive right of use for the material.

The material may only be used in connection with the promotion of Destination Limfjorden as a visit destination, including promotion in all written media, Danish as well as foreign (e.g. advertisements, brochures, magazines, newspapers), in all electronic and digital media and on the Internet.

The right of use for the material of https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter may not be transferred to a third party.

The material may only be cropped and adjusted with due regard to the photographer’s copyright as laid down in section 3 of the Danish Copyright Act.

Basically, the photographer’s name shall always be stated against the material used (or in the colophon). But in cases where this is not possible for technical or esthetic reasons or in cases where it is not usual practice to state the photographer’s name, this condition shall not apply.

The material may not be used in an offensive way or in an offensive context. By way of example, it is considered offensive if a photo appears with products sold with a view of profit (i.a. posters, postcards, maps, games, key rings and the like).

If the material includes depictions of works of art or other copyright protected works, the written consent for the use of the photo material shall be obtained from the artist or other copyright holders.

Should the conditions contained herewith not be observed, Destination Limfjorden (owner of Media Center, https://www.skyfish.com/p/limfjordenmediacenter) shall have every authority to claim breach of agreement - including a claim for damages - and following a written demand, the right of use for the images will be cancelled with immediate effect.

Destination Limfjorden may claim its rights at any time, and on a reasonable notice - also in cases where no breach of agreement or offence has occurred – Destination Limfjorden may cancel the right of use, and in such cases Destination Limfjorden shall not be held responsible for any claims.

Destination Limfjorden reserves the right to transfer any claims asserted against Destination Limfjorden by one or more photographers, based on non-observance of the conditions contained herewith, including violation of the copyright held by one or more photographers.

Any disputes concerning the interpretation of the terms and conditions contained herewith shall be settled in accordance with the laws of Denmark, venue being the Maritime and Commercial Court in Copenhagen.

The right of use for the material is granted on the condition that the terms and conditions outlined above are accepted.