©  Foto:

Åsted Kirke

Åsted Kirkes romanske kerne, kor og skib er bygget af granitkvadre.
I senmiddelalderen opførtes tårn og våbenhus af genanvendte kvadre samt munkesten.

Et stort kapel for Krabbeslægten på Østergård blev i 1500-tallet tilføjet mod syd. Det bruges nu som korsarm.
I korsarmens murværk sidder to rundbuede overliggere, den ene med indhugget kors. I skibets sydvæg ses bl.a. en skaktavlet kvadersten.
Af de oprindelige vinduer er kun et bevaret, tilmuret på korets nordside.

Korets hvælv prydes af kalkmalerier fra 1563 med bibelske motiver samt ret rekonstruerede portrætter af Luther og Melanchton. Iver Krabbe og Magdalene Banners våben bevidner, at de har ladet malerierne udføre, nok samtidig med kalkmalerierne på Østergård.

Den sengotiske altertavle, der tilskrives Claus Berg, er delvist bevaret. På midterfløjen er nu et krucifiks fra 1948, der afløste et maleri af A.F. Jæger fra 1800-tallet. alterbordets forside er et panel, der bærer Anne Krabbes initialer samt årstallet 1590. Forsiden dækkes dog af moderne draperi.

Prædikestolen har et prægtigt billedskærerarbejde fra 1589 med bibelske relieffer og våben for Ivar Krabbe og Magdalene Banner. I våbenhuset står nu to gravsten, den ene for Lucas Krabbe, død 1543 og Inge Eriksdatter Skram. Den fra 1588 med en harniskklædt Ivar Krabbe, død 1561, og hustruen, død 1597. I kirken ses også en mindetavle for Anna Krabbes søn, der døde som spæd. Åsted kirke kan med rette betragtes som Krabbeslægtens hjemkirke!

Kirken har gennemgået en omfattende restaurering udvendig og indvendig i 1998-2000.

Den lavtliggende granitkirke er opført som "midtvejskirke" for landsbyerne Nissum, (Gl.) Åsted og Risum på kanten af det hævede "stenalderhav", nu Hinnerup Ådal.

Umiddelbart øst for kirken afholdtes Åsted birketing fra 1552-1688, hvor det blev sammenlagt med Salling Herreders ting. Ca. 1 km nord for kirken ligger tingets galgebakke, nær Sallingholms voldsteder og den gamle landsby.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur