©  Foto:

Håsum Enge

Der er 9,1 km vandre-/rideruter i Håsum Enge. Her ud over er der stier, der forbinder området med Lem, Ejsing, Lavhede og Ramsing.

 

På tur rundt ved Håsum Enge, 9.1 km

Der er 9,1 km vandre-/rideruter i Håsum Enge. Her ud over er der stier, der forbinder området med Lem, Ejsing, Lavhede og Ramsing.

Der er opsat informationstavler flere steder på ruten.

I udkanten af Bustrup Skov er der opstillet fugletårn med udsigt over det åbne terræn med et rigt fugleliv. Der er ligeledes et fugletårn ved Sdr. Lem Vig.

Håsum Enge
Landskabet omkring Håsum er formet af istiden for ca. 12.000 år siden.
På nordsiden af landevejen Skive - Håsum ses et udpræget morænelandskab med bakker og frugtbare marker. På sydsiden ligger Håsum Enge, der hovedsageligt består af flade og mere sandede områder dannet af smeltevandsaflejringer. Området lå i stenalderen under havets overflade, men den efterfølgende landhævning og tilgroning har dannet de karakteristiske flade engområder, der gennemskæres af Trævel Å og Vellum Å. De store engarealer har gennem tiden været - og er stadig - græsningsområder for kreaturer og får. Området har desuden et rigt
fugleliv, hvor det bl.a. er muligt at iagttage mange arter af rovfugle.

Håsum Kirke
Håsum Kirke er en typisk romansk kirke fra perioden omkring 1050- 1100. Kirkebygningen bestod tidligere af skib, kor og apsis, men apsis
er for længst nedrevet. Et sengotisk tårn i vest, samt et våbenhus mod syd fra slutningen af 1800-tallet, er kommet til. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel.
Flere af kirkens kvadre bærer spor af ildebrand. En tilsvarende hændelse langt tilbage i tiden er sandsynligvis også årsag til, at koret ligger usædvanligt skævt i forhold til skibet. På kirkens nordside ses et tilmuret indgangsparti med en bemærkelsesværdig søjleindgang.

Tilsvarende findes et tilmuret indgangsparti på kirketårnets sydside. Indgangen førte i sin tid ind til en begravelsesplads for slægten Glob, der ejede Vellumgård. Bag Håsum Kirke ses kæmpehøjen
„Klokkehøj“.

Stierne er anlagt på private arealer. Gå, cykel og rid kun ad de afmærkede ruter. Vis hensyn til andre, der færdes i området og til dem, der bor her. Tag dit affald med, hvis der ikke er en skraldespand.

Hunde skal holdes i snor

P: Ved Håsum Kirke (N 56° 34.792', E 8° 50.867') eller Lægårdvej (N 56° 34.380', E 8° 50.046')
L: 10,3 km
Markering: Gul