©  Foto:

Hindborg Kirke

Hindborg kirke består af romansk skib og kor, der senere i gotisk tid er ombygget og udvidet, så det er næsten lige så bredt som skibet. Kirken havde oprindelig apsis. Stenene herfra kan endnu ses på kirkestien op til hoveddøren. Korbuen er oprindelig. Den romanske kirkebygning er opført af granitkvadre, mens det gotiske tårn er bygget af granitkvadre fra den oprindelige kirke, kampesten og munkesten.

Våbenhuset er opført i slutningen af 1800-tallet i nyromansk stil i mursten.
I sydmuren findes en kvader med løvefigur fra romansk tid. I nordmuren ses en tilmuret portal, der formentlig stammer fra romansk tid. I denne portal er indsat en kvadersten med udhugget relikviegemme. Stenen har oprindelig ligget på et middelaldeerligt granitalterbord.

Døbefonten er fra romansk tid, hugget i granit og udsmykket med rundstave på
kummen.

Prædikestolen stammer fra 1890'erne, hvor kirken gennemgik en større istandsættelse, der også omfattede våbenhuset, en ommuring af korgavlen og en ny altertavle med maleri af Anker Lund. Dette billede ses nu i våbenhuset.

I forbindelse med en renovering af kirken i midten af 1990'erne blev altertavlen erstattet af en ny med maleri af Arne Haugen Sørensen. Motivet forestiller "den sidste nadver".

Ved samme lejlighed fik kirken et nyt granitalterborg, og kirkens farvesætning blev afstemt, så den passer til altertavlen.
Ved renoveringen blev der (gen)opsat et trækrucifiks fra 1300-tallet på skibets nordmur.

I tårnrummet ses en rest af en ældre altertavle fra omkring 1840 forestillende den korsfæstede. På kirkegården er bevaret et jern-gravkors, støbt i 1854 på Skive Jernstøberi, Frederiksgade i Skive.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur