©  Foto:

Ramsing Kirke

Ramsing kirke er en romansk kvaderstenskirke. Tårnet er bygget i 1879, og våbenhuset er til trods for dets byggemateriale - romanske kvadersten - opført nogenlunde samtidig med tårnet. Tårnet huser et fuldautomatisk klokkespil. Klokkespillet styres af en computer, der har et depot på 120 melodier. Ramsing kirke var den tredje kirke i Danmark, der fik installeret sådan et klokkespil; et spil, som med sin smukke klang bidrager til stemningen omkring kirkelige begivenheder.

Kirkerummet gennemgik en omfattende restaurering i 1999. I nordvæggen ses en niche, der sandsynligvis har rummet et sidealter med en helgenfigur i den katolske tid. Det smukke romanske alterbord af granit huser et relikviegemme. Selve relikviet, en blyæske indeholdende en benstump med rester af tøj, findes på Nationalmuseet. Her opbevaredes også det smukke gotiske korbuekrucifiks i egetræ, som man nu har fået uddeponeret i kirken.

Altertavlen, der er i renæssancestil, bærer indskriften: "Ao 1717 lod Erlige og Velbyrdige Mand Ole von Lassen til Bustrup dette guds huus staffere". På tavlen ses yderligere malerier med motiverne Nadverens indstiftelse, Kristi Opstandelse. Derudover ses Tyge Krabbes og Ingeborg Juels våben.

Alterbordsforsiden er fra 1560'erne. Den bærer Erik Krabbes og Margrethe Reventlows våbener. Forsiden er ved kirkens restaurering igen anbragt på sin oprindelige plads. I lang tid hang den på skibets nordvæg.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur