©  Foto:

Lundø Kirke

Lundø kirke er opført af rå kampesten iblandet munkesten. Kirken er sandsynligvis opført i midten eller anden halvdel af 1300-tallet, altså i højgotikken. Kirken savner detaljer til en nøjere datering. Den bevarede norddør er dog falset og spidsbuet, ligesom et spidsbuet vindue anes i korets nordmur. Tårnet, der er opført af rå kamp- og munkesten, er ligesom våbenhuset bygget i sengotisk tid.

Den lille triumfbue mellem kor og skib er også spidsbuet. Alterbordets forside med tre felter er i renæssancestil, malet o. 1600.

Som alterprydelse ses en kopi af det unikke forgyldte processionskors, der frem til 1874 stod i kirken. Originalen, som opbevares på Nationalmuseet, dateres til midten af 1100-tallet. Krucifiksets forside prydes af en tredimensionel Kristusfigur, der ifølge romansk tradition er fæstet til korset med fire nagler. På gotiske kors fæstes Kristi fødder samlet med en enkelt nagle. Yderst på korsarmene har små billeder af evangelisterne været placeret. På korsets bagside er en meget smuk ærkeenglen Michael som dragedræber indridset.

Altertavlen af den velsignende Kristus er malet af Christian IX?s dronning Louise i 1884. Altertavlen blev skænket efter, at kirken måtte afgive det originale Lundø-kors.

Over det glatte granitdøbefont hænger et lille krucifiks, skænket af Chresten Erichsen Lunøe i 1760.

En Madonnafigur i egetræ af meget høj kunstnerisk kvalitet fra slutningen af 1400-tallet hænger i kirken. Figuren har oprindeligt været bemalet. På Nationalmuseet opbevares yderligere fem senmiddelalderlige træfigurer fra kirken, hvoraf den ene sandsynligvis stammer fra samme værksted som Madonnafiguren.

Lundø kirke var i middelalderen annekskirke til Domkirken i Viborg, hvilket måske er forklaring på, at den lille kirke i Lundø har eksempler på middelalderlig kirkekunst af utrolig høj kvalitet.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur